เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสื่้อยื่น สถานฑูตอเมริกา เรื่องขอทราบข้อเท็จจริง และให้ยุติการเซ็นต์สัญญาจ้าง บริษัทเอกชน กับรัฐบาลไทย

เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ  สภาธรรมาภิบาล     

๕๑ หมู่ ๑๗ ถ.บางนา-ตราดกม.๑๐ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง      ขอทราบข้อเท็จจริง  และให้ยุติการเซ็นต์สัญญาจ้าง บริษัทเอกชน  กับรัฐบาลไทย

เรียน    เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคุณคริสตี้เคนนี่ย์

เนื่องจากขณะนี้มีข่าวว่า  รัฐบาลได้ให้กระทรวงการต่างประเทศ ไปทำการต่อสัญญาจ้าง บริษัท

Davenport  McKesson Corporation ซึ่งเป็น lobbyist ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗​ นี้ เพื่อให้คอยทำหน้าที่

โน้มน้าว สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในเรื่อง
๑.   การตั้งสำนักงานในสหรัฐฯ เพื่อทำหน้าที่ตัวแทนการค้าต่างประเทศสำหรับประเทศไทยโดยใช้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานชาวอเมริกัน และ
๒. กิจการกลาโหม อาทิ การสร้างฐานทัพเรือในประเทศไทยสำหรับภารกิจปกป้องน่านฟ้า การจัด

ตั้ง safe habor zone ในทะเลจีนใต้
โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในรหัส NAICS Code. 541690. และ RFP-USTDA-14-D-0001 ระบุให้เห็นชัดเจนว่า การค้า เป็นเรื่อง Energy Sector Planning Services จึงมิใช่การค้าธรรมดา แต่เป็นการค้าด้านพลังงาน  หรือไม่
 ซึ่งการกระทำดังกล่าวหากเป็นจริง ทั้งรัฐบาลไทย  และประเทศอเมริกา   กำลังละเมิดสิทธิ ของประชาชน และ ขัดหลักนิติธรรมที่ ประเทศอเมริกา เป็นประเทศต้นแบบ   และเป็นผู้สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพราะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่ คนไทยทุกคน มีกรรมสิทธิ เป็นเจ้าของ     ซึ่งประเทศอเมริกา คงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนประชาธิปไตยไทย เพียงแค่การหย่อนบัตรเลือกตั้ง   เท่านั้น  (  ซึ่งปัญหาการเมืองในประเทศไทยที่คนทั่วโลกรวมทั้งอเมริกาเข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งผู้แทนแต่ข้อเท็จจริงคือเกณฑ์การเลือกตั้งมีช่อง

 

ว่างให้เกิดการโกงคะแนนการใช้เงินทุนโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเพื่อชี้นำประชาชนรวมทั้งการใช้อิทธิพลในพื้นที่ในการขนย้ายหีบบัตรการใส่คะแนนปลอมการโกงคะแนนเวลานับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ห้ามทำเครื่องหมายใดๆ

และไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนหรือชื่อเจ้าของบัตรซึ่งคิดว่าท่านน่าจะรู้เรื่องดีเมื่อกลุ่มทุนเข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นจะเข้าแสวงหาประโยชน์มากกว่าจะปกครองประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขดังจะเห็นได้ว่าอัตราการคอรัปชั่นสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นที่มาของการเกิดม็อบประชาชนตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพราะความไม่เป็นธรรมสูงแต่ไม่มีรัฐบาลใดๆมาแก้ไข)   ดังนั้นท่านจึงควรเคารพสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลด้วย

อีกทั้งไทยเป็นภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของสหประชาชาติ 1966 ตามข้อบัญญัติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ 1803 (XVII) เรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ(Permanent Sovereignty over Natural Resources) คือสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความกินดีอยู่ดีของพลเมืองในรัฐนั้นเท่านั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ในนามประชาชนคนไทยทั้งประเทศผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงขอให้เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำปรเทศไทยได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อนั้นเป้นความจริงหรือไม่ประการใดหากเป็นความจริงขอให้ยุติให้เอกชนเซ็นต์สัญญาดังกล่าวรวมทั้งนำเสนอสู่รัฐบาลไทยและอมเริกาให้ปฏิบัติและเคารพตามกฎบัตรของสหประชาชาติและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัดและ เร่งด่วน    หากผลการตรวจสอบเป็นประการใด โปรด  แจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรแก่ข้าพเจ้าด้วย    จักขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 

 

                                                                ขอแสดงความนับถือ         

               

ผศ.วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์  พท.รัฐเขตแจ้งจำรัสนายสมมาตร์  พรนทีพท.พญ.กมลพรรณชีวพันธ์ศรี

นายเฉลิมรัตน์เกษรสกุลสภาองค์กรชุมชนตำบลทับผึ้ง              นายอภิเดชเดชวัฒนะสกุลสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานครนางกนกทิพย์แต่งงามสมาคมสตรีพิการกรุงเทพมหานคร

โทร 087-606 5856 ,086-367 1004 แฟกซ์ 02-331 9438

วันที่โพสต์ 28/02/2014