เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ บทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ และกฎกติการะหว่างประเทศในการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล ที่มีปัญหาความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ      และขัดต่ออนุสนธิ สัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ  ทั้งเรื่องการมีกฎหมายที่เอื้อต่อการคอรัปชั่น และมีผลประโยชน์ทับซ้อน        
รายละเอียดตามลิงค์ค่ะ

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/26102556.pdf
วันที่โพสต์ 26/10/2013