เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ ยื่น สว.รสนา


ปัจจุบันรัฐบาลไทย ได้บริหาร ราชการแผ่นดิน  ที่ขัดต่ออนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ  หลายฉบับ  ทั้งเรื่องการมีกฎหมาย ที่เอื้อต่อการคอรัปชั่น และมีผลประโยชน์ทับซ้อน    ขอให้คณะกรรมาธิการโปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียดดังต่อไปนี้     


ดาวโหลดเอกสาร

 http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/270092556.pdf

วันที่โพสต์ 27/09/2013