เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ ยื่น รมต.กระทรวงศึกษา นายจาตุรนต์ ฉายแสง


             ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้บริหารราชการแผ่นดิน  ที่ขัดต่ออนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ    ในการการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา    รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวโหลดเอกสาร
วันที่โพสต์ 27/09/2013