เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ยื่นหนังสือต่อนายก เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิเด็ก และ ว่าด้วยการต่อต้านคอรัปชัÉน


               ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้บริหารราชการแผ่นดิน  ที่ขัดต่ออนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ  หลายฉบับ  ทั้งเรื่องการมีกฎหมายที่เอื้อต่อการคอรัปชั่น และมีผลประโยชน์ ทับซ้อน     รวมทั้งการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา    รายละเอียดดังต่อไปนี้


ดาวโหลดรายละเอียดเอกสาร

วันที่โพสต์ 27/09/2013