เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณายกเลิก บทบัญญัติของกฎหมายทีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญขอร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีการใช้บทบัญญัติของกฎหมาย        ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล ที่มีปัญหาความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญตามอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ   ขัดเจตนารมย์​รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙  ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ และการห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ   และขัดเจตนารมย์ของอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ที่ไทยเป็นสมาชิก แล้ว หรือไม่   หรือการมีตัวแทนอัยการไปดำรงค์ตำแหน่งต่างๆในรัฐวิสาหกิจ ได้รายได้ ตามเอกสารแนบ ซึ่งยังผลให้ ประชาชน ยากจนลง และชนชั้นปกครองร่ำรวยขึ้นสร้างความแตกต่างรายได้ของคนไทย เพิ่มมากขึ้น   แต่ไม่มีความผิด   


เอกสารดาวโหลด
วันที่โพสต์ 24/09/2013