เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือยื่นผู้ตรวจ การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และรัฐธรรมนูญ ของ นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี


หัวหน้าพรรคพลังงานไทย ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบจริยธรรม นายกฯ และคณะ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา

ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์  หัวหน้าพรรคพลังงานไทย ได้เข้ายื่นเรื่องต่อรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องจากพบว่า รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหลายข้อ อาทิ การชะลอเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงโดยทันที การกระชากราคาค่าครองชีพ รวมทั้ง การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ มีผลตรงกันข้ามกับนโยบายที่ได้แถลงไว้มาโดยตลอด เช่น ราคาต้นทุนจริงของก๊าซ LPG อยู่ที่ 8 - 9 บาทต่อกิโลกรัม แต่กลับมีมติ ครม. ให้คิดราคาต่างประเทศทั้งหมดที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่กลับมีการกำหนดราคาค่าการตลาดของปั๊มก๊าซอยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บริษัทที่มีเครือญาติของ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานบริษัทด้วย จึงได้ยื่นเรื่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบ และเสนอแนะยังนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
วันที่โพสต์ 25/07/2013