เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องคดี


หนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องคดี

วันที่  15  มค. 2555

เรื่อง              ขออุทธรณ์คำสั่งศาล

กราบเรียน    ประธานศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง

                   ข้าพเจ้า พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  ผู้ฟ้องคดี และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน  จากหนังสือที่ศย.100/7795 ลงวันที่27 ธค 2555เรื่องแจ้งคำสั่งตามคำฟ้อง ที่ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมืองพศ 2542  มาตรา23บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้แก่อัยการสูงสุด  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นแห่งชาติ   การที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีจึงไม่ใช่บุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่บัญญัติไว้  ศาลจึงไม่รับฟ้องของโจทก์

          จากหนังสือแจ้งเหตุผลศาลฎีกาฯไม่รับฟ้องในคดีนี้โจทก์ไม่เห็นพ้องกับคำสั่งศาลดังกล่าว  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1 ศาลฎีกา ใช้บทบัญญัติมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมืองพศ. 2542 ในการกำหนดผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดี ไว้สองกลุ่มคือ และคณะกรรมการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ  และอัยการสูงสุด  แต่ในบทบัญญติ ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 6รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิไดมาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และ การตีความกฎหมายทั้งปวงมาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ ไละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได

ประกอบมาตรา 60 บุคคลหมายถึงคนไทยทุกคน ยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ การละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น

 และมาตรา 71 บุคคลหมายถึงคนไทยทุกคน มีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนองชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย

  ดังนั้นผู้ฟ้องคดี จึงขอใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6,  27 ,28 ,60 ,62 ,71 ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง

อีกประการหนึ่งการที่ศาลฎีกาเคยพิพากษา ในคดีที่อีกทั้งศาลฎีกา เคยตัดสินคดีที่ คณะกรรมการคตส. ฟ้องอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร  โดย คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง  ในคดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552 ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โจทก์ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน และพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน 

  ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้องค์กรสององค์กรเท่านั้นที่สามารถฟ้องศาลฎีกา แผนกคดีอาญา   จะขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 60 เขียนไว้ว่าบุคคล ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ 

จึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา  27,  28,  60  แม้นมาตรา 219 จะเขียนไว้ว่า วิธีการฟ้องให้ตามใช้บทบัญญัติมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมืองพศ. 2542   ให้เพียงสองอค์กร เท่านั้นที่มีสิทธิยื่นฟ้องคดี จึงเป็นการขัดรัฐธรรรมนูญ มาตรา27,28 , 60    และหากศาลฎีกาฯ หากมีข้อสงสัยโต้แย้งขอให้ส่งบทบัญญัติดังกล่าว ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 ด้วยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมืองพศ. 2542 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 , 28 ,  60 หรือไม่ 

ดังนั้น โจทก์ จึงขอใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา62 โดยใคร่ขอให้ศาลโปรดพิจารณาในสองประการคือ

1 ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ  วินิจฉัยว่า บทบัญญัติในพระ ใช้บทบัญญัติมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมืองพศ. 2542 ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 27,  28 , 60 หรือไม่

2 ขอให้ศาลฎีกา โปรดพิจารณารับฟ้องในคดีดักล่าวเพื่อให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญมาตรา 60  

จึงใคร่ขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับฟ้องคดี   ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ลงชื่อ        ………………………………………………….ผู้ฟ้องคดี และผู้รับมอบอำนาจ

(พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   )

วันที่โพสต์ 19/01/2013