เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


สภาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ (รวมรายละเอียด/เนื้อหา)


1. พระราชบัญญัติ สภาพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติ
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/010557.pdf

2. (ร่าง) แผนแม่บท การจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๗
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/10557.pdf

3. กรอบแผนแม่บท การจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/010557final.pdf

4.ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มาของราคาพลังงานแพง
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/01052557.pdf

ขอบคุณคะ

วันที่โพสต์ 01/05/2014