เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


หนังสือ ยื่น ปลัด ก.พลังงาน เพื่อขอลดราคา น้ำมัน 5 บาท


  สภาปฏิรูปพลังงานไทย

51 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด กม. 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่ 25 ธันวาคม 2556

เรื่อง   ขอให้พิจารณา ลดราคาน้ำมันทุกชนิด ลง 5 บาท ต่อลิตร

กราบเรียน  ปลัดกระทรวงพลังงาน  

                 ข้าพเจ้า  นพ. ระวี  มาศฉมาดล   พร้อมด้วย  ตัวแทน คณะกรรมการสภาปฏิรูปพลังงานไทย       ได้ติดตาม ข้อมูลการกำหนดราคาพลังงาน ซึ่งพบว่า มีการกำหนดราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม หรือบางหน่วยงาน แต่สร้างภาระเกิดแก่ประชาชนดังนี้     

               1.   การกำหนดราคาน้ำมัน ไทย แพงกว่ามาเลเซีย สองเท่า  เพราะมีการบวกเงินกองทุนน้ำมันไป  10 บาทต่อ ลิตร ในเบนซิน 95        ทั้งยังเอาเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยให้ ปตท และโรงกลั่น ในเครือปีละประมาณ   ห้าหมื่นล้าน  (ซึ่งไม่ได้ต้นทุนจริง  )      มีการชดเชยให้บริษัทนำเข้า LPG จากต่างประเทศ   ในราคา  20-29 บาทต่อกิโลกรัม    และ ชดเชยให้โรงกลั่น ในประเทศ ที่ผลิต LPG ในราคา 13-19.73 บาทต่อ กก.    (เอกสารแนบ 1  ) ซึ่งตามต้นทุนจริง อยู่ที่ 8.8 บาทต่อกก .(อ้างอิง เอกสารรายงานประจำปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 2554 หน้า 94  )   ส่วนต่างที่ชดเชย จึงเป็น การสร้างกำไรให้ปตท และโรงกลั่น แต่ สร้างภาระแก่ประชาชนทั้งชาติ รวมทั้ง อัตราการชดเชย ยังเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ      

                2  การกำหนดค่าการกลั่น     ต้นทุนราคาน้ำมันดิบไม่เกิน 20 บาทต่อลิตร แต่ราคาหน้าโรงกลั่น เป็น 25-27 บาทต่อลิตร  ซึ่งหลักสากล ทั่วๆไปควรอยู่ที่ 1-2 บาทต่อลิตร แต่ โรงกลั่นต่างๆ ต่างมีส่วนต่างในค่าการกลั่นเพิ่มเป็น     5-7 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นการค้ากำไรเกินควร

             3   มีข้าราชการกระทรวงพลังงานไปนั่งเป็นกรรมการ ในเครือปตท หลายบริษัท   ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน    

         ทั้งหมดนี้จึงใคร่ขอกราบเรียนต่อท่านปลัดกระทรวงพลังงาน โปรดพิจารณา ลดราคาน้ำมันลง 5 บาทต่อลิตร      

ขอแสดงความนับถือ

 

นพ.ระวี มาศฉนาดล        พท.รัฐเขต แจ้งจำรัส       ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์  

พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี       นายสมมาตย์ พรนที

 

  โทร 0863671004   0891079833   0850073504 

วันที่โพสต์ 26/12/2013