เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ข้อมูลบริษัทผลิตไฟฟ้า IPPs


 

ข้อมูล  IPPs      

RY   =   Rayong

KN  =   Khanom

TECO  =   Tri  Energy  Company

IPT  =   Independent  Power  (Thailand) Co., Ltd.

RATCH  =   Ratchaburi

GLOW  =   Glow  IPP  Co., Ltd.

EPEC  =   Eastern  Power & Electric Co., Ltd.

BLCP  =   BLCP  Power  Limited

GPG  =   Gulf  Power  Generation Co., Ltd.

RPCL  =   Ratchaburi  Power

GOC – T1  =   Gheco – one  Co., Ltd.

 

 

 

 

 

บริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.

เบอร์โทรศัพท์

0-2794-9999

http://www.set.or.th/images/icon-zip.gif รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2554

เบอร์โทรสาร

0-2936-4000

http://www.set.or.th/images/icon-zip.gif แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2554

เว็บไซต์

www.ratch.co.th

http://www.set.or.th/images/icon-zip.gif งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 2/2555

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

นายคุรุจิต นาครทรรพ

ประธานกรรมการ

นายนพพล มิลินทางกูร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการ

นายตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการ

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์

กรรมการ

นายธนา พุฒรังษี

กรรมการ

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์

กรรมการ

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ

นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ

เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ

กรรมการอิสระ

พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม

กรรมการอิสระ

น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

กรรมการอิสระ

เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการตรวจสอบ

น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

กรรมการตรวจสอบ

ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)   

|

   ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)   

|

   งบการเงินล่าสุด   

 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่

งบปี 51
31/12/2551

งบปี 52
31/12/2552

งบปี 53
31/12/2553

งบปี 54
31/12/2554

ไตรมาส2/55
30/06/2555

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

 

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

สินทรัพย์รวม

69,672.44

69,341.82

69,446.40

95,899.07

100,411.03

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

หนี้สินรวม

28,697.90

24,817.69

22,899.24

47,287.93

48,246.02

http://www.set.or.th/images/spacer.gif

วันที่โพสต์ 27/10/2012