เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


วิสัยทัศน์ พรรคพลังงานไทย


นโยบายด้านพลังงาน                                                                                                             

1                 เสนอให้รัฐบาลแก้ไข พรบ.ปิโตรเลี่ยมในเรื่อง

 

 1.1สัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์จากปัจจุบันอยู่ที่5-15% เป็น 70-80%

1.2      แก้ไขให้คณะกรรมการปิโตรเลียมมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินงาน ด้านธุรกิจพลังงานและการให้สัมปทานและการตัดสินให้สัมปทานที่ใดต้องให้ประชาชน ในพื้นที่นั้นมีส่วนร่วมในการรับรู้และการให้สัมปทาน

1.3      แก้ไขให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมตรวจสอบปริมาณพลังงานที่ขุดได้ และได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแผ่นดินอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 66  67 85(4)

1.4      เสนอให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ประชาชนจากแหล่งพลังงาน โดยจัดสรรมาไว้ 10% ของค่าภาคหลวงเพื่อให้สวัสดิการคนยากจน และผู้มีรายได้น้อย

 

2                 เสนอให้  ยกเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากประชาชน เพื่อไปอุ้มปิโตรเคมี แต่ให้แยกกองทุนสำหรับประชาชน  และสำหรับภาคธุรกิจ โดยต่างกลุ่มต่างจ่าย   และลดการเก็บเงินกองทุนน้ำมันจากประชาชนจากเดิม 9 บาท     เหลือ 1-2  บาทต่อลิตร หรือกิโลกรัม   จะทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ถูกลงทันที่ 9-10 บาทท

3                 เสนอให้ยกเลิกการเลือกปฏิบัติ ในการให้ปิโตรเคมีของปตท.จ่ายเงินกองทุนเท่าอุตสาหกรรมทั่วไปที่11 บาท ปัจจุบันจ่ายที่ 1 บาทต่อกิโลกรัม เพราะเป็น การเลือกปฏิบัติ    ควรให้ธุรกิจ ภาคปิโตรเคมี จ่ายเงินกองทุน น้ำมัน เท่าภาค อุตสาหกรรมอื่นๆ  คือ11.215 บาท ต่อ กิโลกรัม และให้ปิโตรเคมี ซื้อก๊าซLPG ในราคาตลาดโลก เพราะนำเข้า LPG เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตน   หรือให้ซื้อใน ราคาเท่าอุตสาหกรรมเอกชนรายอื่นๆ  และ  ห้ามเอาเงินกองทุนน้ำมันของ ประชาชนใปลดต้นทุนของธุรกิจภาค ปิโตรเคมีเอกชน และสร้างความร่ำรวย ให้โรงกลั่นต่างๆ  และบริษัทในเครือบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน )  

4  เสนอให้ ประชาชนใช้ราคาก๊าซLPG  ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซ NGV   ตามต้นทุนไทยที่แท้จริง  ไม่ใช่ต้นทุนเทียมของ  

    NGV ที่อ้างอยู่ในขณะนี้ และ ไม่ให้อ้างอิง ราคาต่างประเทศ                 

สำหรับก๊าซเอ็นจีวี ( NGV )  เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงควรตั้งราคา ก๊าซเอ็นจีวี

( NGV ) ให้เท่ากับราคา การ ขายก๊าซให้มาเลเซีย คือ กิโลกรัมละ 2.6 บาท/กก. หรือสูงกว่าต้นทุนที่รายงาน จากกรมเชื้อเพลิง เล็กน้อย               

5  .ให้บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และโรงกลั่นต่างๆที่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1.3 แสนล้านบาท คืนเข้ากองทุนน้ำมัน   และนำมาชดเชยคืนให้ประชาชนเนื่องจากฉ้อโกงประชาชน                                  

6.  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคา น้ำมัน  ก๊าซ แบบไตรภาคี คือ มีภาครัฐ ประชาชน นักวิชาการเอกชนร่วมเป็นกรรมการ กำหนดราคาหน้าโรงกลั่น และราคาค่าการตลาด ไม่เกิน 1.5 บาท ต่อลิตร ตามมาตรฐานสากล  และ     ค่าไฟฟ้า จะต้องให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการกำหนดราคาค่าไฟฟ้า

7  ห้ามข้าราชการไปรับผลประโยชน์ และเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน  เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้ตำแหน่ง

กำหนดนโยบาย เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยยกเลิกพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2550    มาตรา 9,10  ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นกรรมการบริษัทเอกชน ได้หาก

ประธานกรรมการเห็นชอบ     เพราะจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างภาระและความเดือดร้อนเสียหาย   ให้ประชาชน ทั้งประเทศ                                                                                                                                                       

ให้รัฐสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน และพลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก และไม่ผูกขาดการซื้อขายไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซโดยหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

 

เรื่องนโยบายด้านการเมือง

เสนอให้รัฐ

แก้ไขความอิสระขององค์กรอิสระ โดยให้มีงบประมาณเฉพาะที่ไม่ผ่านการอนุมัติของฝ่ายบริหาร

และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระเพื่อให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองใด แต่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้

2 เสนอให้รัฐมีมาตรการให้สื่อมีความอิสระ ไม่ตกเป็นเครื่องมือ  หรือตกอยู่ภายใต้ของฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มทุน โดยมีกองทุนสื่อ และพรบ.สื่อมวลชน   และให้ประชาชนมีสิทธิใช้สื่อของรัฐ

3. เสนอให้รัฐสนับสนุนกองทุนการเมืองภาคพลเมือง และกรรมการชุมชน  พอช. สภาพลเมืองกทม.

ทั้งด้านงบประมาณ สื่อ และนักวิชาการพื้นที่ประชุม

 

 

นโยบายด้านการศึกษา

1 เสนอให้รัฐยกเลิกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบแอดมิชชั่น และหลักสูตรการศึกษาที่ซ้ำซ้อน และซ้ำซาก

2   เสนอให้มีศูนย์การศึกษาที่มีติวเตอร์เก่งๆมาติวให้เด็กทั่วประเทศ  เอาครู รร.สาธิต  โรงเรียนนานาชาติ            รร. ต้นแบบแนวพุทธ  คริสต์ อิสลาม มาผลิตระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งให้โรงเรียนด้อยคุณภาพทั่วประเทศ โดยใช้ IT ช่วย

3.ไม่สนับสนุน มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

4. เสนอให้รัฐบาลขยาย โรงเรียนดีเด่นดังทั่วประเทศ และให้ทุกคนเข้าเรียนฟรีจริง ใครไม่มีเงินเรียนไม่มีสิทธิ ถูกคัดชื่อออก

 

วันที่โพสต์ 07/06/2013