เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


วิพากย์​ร่าง พรบ ปิโตรเลี่ยม และข้อเสนอ TOR จัดซื้อจัดจ้างการสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม พร้อมข้อเสนอ รัฐสวัสดิการ ต่อ ภาคสอง


 

5. ต่อไปนี้เป็นความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่ภาคประชาชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนด หลักการเงื่อนไขข้อต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้

           5.1  หลักการสำคัญในร่างพรบ.ปิโตรเลียม ควรนำประเด็นสำคัญๆมาใส่ไว้ในร่างพรบปิโตรเลียม ส่วนขยายความจึงนำไปใส่ไว้ ในกฎกระทรวง

          5.2  เนื้อหาที่กำหนดให้เพิ่มเติมในร่างพรบ.ปิโตรเลียมถูกกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ ประเทศชาติและประชาชน จะได้รับเป็นสำคัญและอยู่ภายใต้หลักการสำคัญคือ ประเทศไทยมีทรัพยากร ปิโตรเลียม เช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แม้จะขุดมาแล้ว40ปีก็ยังไม่หมดและจากเทคโนโลยี สมัยใหม่ทำให้ได้ทราบว่าพื้นที่ใต้ดินทั้งบนบกและในทะเลของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและใน อ่าวไทยมีทรัพยากรน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์สมควร ขุดเจาะชึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ

         5.3 สาระสำคัญที่สมควรกำหนดไว้ในร่างพรบปิโตรเลียมฉบับใหม่  นอกจากจะแก้โดยใช้คำว่า สัญญาจ้างบริการ หรือแบ่งปันผลผลิต แทนคำว่าสัมปทานแล้วเห็นควรกำหนดให้มีสาระสำคัญที่เป็น หลักการสำคัญๆดังนี

             5.3.1  ให้ใช้วิธีแข่งขันเสนอราคา แบบเปิดกว้าง ให้ทุกประเทศเข้าแข่งขันเสนอราคารับจ้างได้ โดยไม่มีการตกลงราคา เพื่อให้เป็นธรรมต่อทุกประเทศ และเพื่อให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์สูงสุด แม้จะมีผู้เสนอราคารับจ้างต่ำสุด หากตัวเลขราคารับจ้างที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีโดย ข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือก ผู้รับจ้างตาม สัญญาจ้างบริการ สามารถยกเลิกการเสนอ ราคารับจ้างและสั่งให้มีการแข่งขันเสนอราคาใหม่ ได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่ประเทศไทยและ ประชาชนคนไทยจะได้รับเป็นสำคัญ เหตุผลที่กำหนดให้แข่งขันราคาและสามารถ ยกเลิกและสั่งให้ มีการแข่งขันใหม่ได้ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขุดเจาะปิโตรเลียมขึ้นมา

           5.3. 2  การเสนอราคา  ให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงทะเบียนแจ้งความสนใจ เข้าร่วมเสนอราคาต่อคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างสัญญาจ้างบริการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น โดยให้มีตัวแทนจากผู้มีประสบการณ์ และชำนาญงานด้านต่างๆตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร และให้มีตัวแทนจากหน่วยงานอิสระเช่น  คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีตัวแทนภาคประชาชน  ฯลฯ ตามจำนวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมการพิจารณาด้วย โดยปลัดกระทรวง พลังงานเป็นเลขาคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกผู้รับจ้าง อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เปิดเผยโดยคำนึงถึงผล ประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนคนไทยเป็นสำคัญและเสนอผลการคัดเลือก ผู้รับจ้างต่อคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงพลังงาน เพื่ออนุมัติผู้รับสัญญาจ้างบริการ

เหตุผล ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนที่หลากหลายเพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่จะให้ ผลประโยชน์ในการรับจ้างทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนเป็นสำคัญ

           5.3.3 การคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค เข้าร่วมประมูลแข่งเสนอ ราคารับจ้าง โดยวิธีการพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์(e -auction)และให้ตัดสินจากผู้เสนอราคารับจ้างงานบริการต่ำสุด และได้ต่อรองเงื่อนไขต่างๆในการทำสัญญารับจ้างเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายตาม การคัดเลือกของคณะกรรมการ ชุดดังกล่าว ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดนี้จัดทำรายงานพร้อมข้อคิดเห็นเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรีผ่าน กระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติโดย หากมีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นขัดแย้งให้จัดทำรายงาน เสนอความเห็น แยกต่างหากไป พร้อมกับรายงานของคณะกรรมการคัดเลือกด้วยเพื่อประกอบการ พิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

เหตุผล เป็นการเปิดประมูลโดยวิธีการทีโปร่งใสที่สุดดีกว่าการตกลงราคา

           5.3.4 ผู้เข้าแข่งขันเสนอราคา ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกผู้รับสัญญา จ้างบริการ หรือแบ่งปันผลผลิต  โดยจัดทำเอกสารด้านเทคนิคในการยื่นข้อเสนอให้ เรียบร้อย และลงนามโดยผู้มีอำนาจ เต็มในการยื่นเสนอราคาเช่น หลักฐานการจดทะเบียน นิติบุคคล

  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประสบการณ์และ ผลงาน สำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในต่าง ประเทศหรือ ประเทศไทย  ผลงานปริมาณการขุดเจาะที่ผ่านมาทั้งหมดแยกเป็นรายโครงการซึ่งระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงการแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียมกับประเทศต่างๆ  รายงานการศึกษาและคำนวนปิโตรเลียมที่คาดว่าจะขุดเจาะได้ในเบื้องต้นตลอดระยะเวลาว่าจ้าง กำลังการผลิตของผู้เสนอราคาต่อวันข้อเสนอ พิเศษในการรับจ้าง ขุดเจาะ ปิโตรเลียม แก่ประเทศไทหนังสือรับรองผลงานจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ

แนวทางและขั้นตอนการรับจ้างงาน การบริหารโครงการที่รับจ้าง  วิธีการและเครื่องมือที่จะแสดง ให้รัฐบาล ไทยมั่นใจว่าปิโตรเลียมที่ขุดเจาะขึ้นมาจะไม่เกิดการรั่วไหลหรือลักลอบออกไปขายนอกระบบ  การติดตั้งระบบมิเตอร์ออนไลน์หรือระบบอื่นใดที่จะรายงานผลปริมาณการขุดเจาะที่ได้ทุกแท่นขุดเจาะแบบวินาทีต่อวินาที แบบออนไลน์ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นควบคุมดูแล  ขั้นตอนและระยะเวลาการบริหารงานที่          รับจ้าง  ประมาณการช่วงเวลาขุดเจาะและเริ่มดึงปิโตรเลียมขึ้นมาผลิตและส่งมอบ  การจัดแบ่งส่วนแบ่ง ปิโตรเลียมให้รัฐบาล  และส่วนแบ่งที่เป็นค่าจ้างส่วนของผู้รับจ้าง การขนส่งปิโตรเลียม มาส่งมอบ ณ จุดที่ รัฐบาลกำหนดในประเทศไทยโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคา ฯลฯ  รวมทั้งวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค(เงินบาทไทย) ในการแข่งเสนอราคาวงเงินประกันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก กำหนดหลักประกันดังกล่าวจะแปรสภาพเป็นหลักประกันสัญญาเมื่อได้สัญญาจ้างบริการจากประเทศไทย

หากผู้เสนอราคารายใดไม่ชนะการเสนอราคาให้รับคืนหลักประกันการยื่นเสนอราคากลับคืนไป

เหตุผล เพื่อกำหนดแนวทางการเสนองานรับจ้างให้รัดกุมยิ่งขึ้น

           5.3.5  ให้ผู้เสนอราคารับจ้างบริการจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอเป็นภาษาไทย หากจำเป็นต้องมีเอกสาร อ้างอิงเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดให้จัดทำเอกสารภาษาไทยกำกับและให้ถือว่าสาระ สำคัญจากเอกสาร ภาษาไทย มีความสำคัญสูงสุดในการพิจารณา

เหตุผล ภาษาไทยดีที่สุดเพราะจะง่ายต่อการพิจารณา และตีความเมื่อเกิดปัญหา

           5.3.6 หากผู้เสนอราคารับสัญญาจ้างบริการ เป็นผู้ชนะการแข่งขันการเสนอราคา แต่ไม่มาทำสัญญาจ้าง ตามระยะเวลา ที่รัฐบาลไทยแจ้ง ให้ถือว่าทิ้งงาน และจะถูกยึดหลักประกันซองในการเสนอราคา ทั้งนี้หาก รัฐบาลไทยเชิญชวน ผู้เสนอราคาใหม่  ผู้เสนอราคารายเดิมที่ทิ้งงานไม่มีสิทธิเข้ามาเสนอแข่งขัน ไม่ว่าจะเสนอ ตรงหรือ ถือหุ้นหรือ เข้าร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นในการนำเสนอแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เหตุผล เพื่อป้องกันมิให้ผู้เสนอราคาเบี้ยวงานและจะได้ผู้เสนอราคาที่มีความพร้อมจริงๆและแข็งแกร่งจริงๆ

          5.3.7 ค่าใช้จ่ายในการรับจ้างขุดเจาะน้ำมันตามสัญญาจ้างบริการ  ให้ถือเป็นความเสี่ยง และความรับผิด ชอบของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

เหตุผล  ตามปกติไม่ว่าจะรับจ้างงานใดของราชการ ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ถ้ากำหนดแบบเดิม ให้ผู้รับจ้างหักค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะออกก่อนได้ ประเทศไทยจะเสียเปรียบมหาศาล

          5.3.8 หากการเสนอราคารับสัญญาจ้างบริการ มีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ยื่นข้อเสนองานรับจ้าง ไม่เหมาะสมมีเงื่อนไข และไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชน หรือมีผู้เสนอเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคาเลย ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวงพลังงาน เพื่อออกประกาศเชิญชวนให้มีผู้เสนอราคาใหม่ซึ่งจะดำเนินการกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้ ผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมที่จะรับงาน และเสนอราคาต่ำสุดและให้ คณะกรรมการคัดเลือก สามารถต่อรองราคากับผู้รับจ้างที่เสนอราคา ต่ำสุดได้ ตามที่เห็นควรก่อนทำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อ ครม.ผ่านกระทรวงพลังงานและหากดำเนินการโดยวิธีการดังกล่าวแล้วยังไม่ได้ผลดีให้คณะกรรมการคัดเลือก ใช้วิธีตกลงราคากับรายที่เห็นสมควรโดยเจรจาต่อรองกับบริษัทน้ำมันที่รัฐบาลไทยถือหุ้น เป็นหลัก หรือเจรจากับบริษัทน้ำมันแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย

และประชาชนคนไทย

เหตุผล  เพื่อวางแนวทางหลักการในการเฟ้นหาผู้รับจ้างรายที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและ ประชาชนคนไทย

 

5.3.9 การออกประกาศเชิญชวนให้มีการเข้าเสนอราคารับงานตามสัญญาจ้างบริการ ให้ดำเนินการโดยคณะ กรรมการคัดเลือกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น ดังกล่าวและให้คณะกรรมการนำสาระสำคัญตามกฎหมายฉบับนี่

จัดทำประกาศเชิญชวนและแจ้งต่อผู้สนใจเข้าเสนอราคา ในและต่างประเทศทราบเพื่อเข้าร่วมการแช่งขัน อย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรม ทั้งนี้ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องได้รับเห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิรับ ทำสัญญาจ้างบริการตามกฎหมายฉบับนี่ได้

เหตุผล  เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบข่าวสารและเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเสนอราคา

 

5.3.10  เมื่อมีการจ้างผู้รับจ้างตาม สัญญาจ้างบริการ และได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นมาจาก แท่นขุดเจาะ ตามแปลง ที่กำหนดให่รับจ้างไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ำหรือในทะเลแล้วก็ตามให้แบ่งปิโตรเลียม ที่ขุดเจาะขึ้นมาได้เป็นส่วนๆดังนี้

             5.3.10.1  แบ่ง50%เป็นค่าปิโตรเลียมของรัฐบาลไทย  เพื่อนำไปเป็นรายได้เข้ารัฐและใช้จ่ายในการบริการจัดการของรัฐบาลไทย

เหตุผล ร่างเดิมของกระทรวงพลังงานกำหนดขั้นต่ำ10% จึงกำหนดตัวเลขเขยิบขึ้นมาทีอัตรา50% และ    

              5.3.10.2  แบ่ง20% เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี่

                  1)  แบ่ง 5 % เพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนเงินสด และสวัสดิการต่างๆให้กับคนไทยทุกคน ทั้งข้าราชการ และพลเรือน  ที่มีฐานะยากจนรายได้ต่ำกว่า 15000 บาทต่อเดือน  ทั้งประเทศใน ฐานะที่เป็นเจ้าของ ทรัพยากรของแผ่นดิน ร่วมกันโดยแบ่งออกมา 5% จากยอด 20% ทั้งนี้คนไทยที่มีสิทธิได้รับเงิน ดังกล่าว ต้องเป็นคนดีและไม่ต้องหมายจับ หรือถูกดำเนินคดีหรือถูกจำคุก เว้นแต่จะพ้นโทษออกมาแล้วจึงจะ มีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้

เหตุผล แบ่งให้คนไทยในฐานะเจ้าของประเทศร่วมกันคนไทยจะได้รักและหวงทรัพยากรของแผ่นดินไทย

และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นยุทธวิธีลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ให้ห่างกันเกินไป และยังทำให้คนจนใน ประเทศไทยรู้สึกว่าเขายังได้รับการเหลียวแลและจะรักชาติรักแผ่นดินมากขึ้น 

            2) แบ่ง 1% เฉลี่ยจ่ายให้กองทัพไทยทั้งสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปจัดสรร ใช้จ่ายเป็นงบประมาณ ของทหารและตำรวจในแต่ละปี ในการปกป้องประเทศชาติและรักษาผืนแผ่นดินไทย ตลอดจนปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยทั้งบนบกและในทะเลที่อยู่ในเขตราชอาณาจักรไทย รวมถึงใช้จ่ายในการจัด ซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะ ยุทธปัจจัย เพื่อภาระกิจดังกล่าว 

 เหตุผล  เพื่อให้ทหารและตำรวจทุกเหล่าทัพมีงบประมาณ เฉพาะเพื่อปฏิบัติภาระกิจปกป้งผืนแผ่นดินไทย และทรัพยากรของไทยทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันอาชญากรรมต่างๆ

ต่อไปจะได้ไม่ต้อบมีปัญหาเรื่องงบประมาณต่างๆ

           3)  แบ่ง 9 %  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกร   ธุรกิจ SME   และประชาชนคนไทย ใช้กู้ยืมเพื่อ ทยอยปลดหนี้สิน โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เหตุผล เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนทยอยปลดหนี้ให้คนไทยทั้งประเทศและใช้คืนแบบปลอดดอดเบี้ย

          4)   แบ่ง 0.5 %จากยอด20 %เพื่อใช้สนับสนุนเป็นทุนวิจัยพัฒนาด้านต่างๆและจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง ปัญญาของ คนไทย และของประเทศไทย

เหตุผล เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาของประชาชนคนไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ

         5) แบ่ง 1 % เพื่อสนับสนุน โครงการพระราชดำริที่ช่วยเหลือคนยากจนทุกกลุ่ม

         6) แบ่ง 3.5% เพื่อเป็นกองทุนให้เด็กยากจน เรียนฟรีในสาขาขาดแคลน  ปลดหนี้ กยศ​

      

 5.3.10.3  สำหรับปิโตรเลียมอีก30% ที่ขุดขึ้นมาได้ ให้ใช้เป็นตัวเลข แข่งขันรับจ้างของผู้เสนอราคา โดยให้ เสนอราคารับจ้างได้ไม่เกิน30%ของ ปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างบริการ ทั้งนี้ราคาค่าจ้าง จะไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่จะจ่ายเป็นปิโตรเลียมที่ผู้รับจ้างขุดขึ้นมา ส่วนราคาค่าจ้าง จะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับการ แข่งขันเสนองานรับจ้างของผู้เสนอราคา แต่ไม่เกิน30% ของปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาได้ทั้งนี้ผู้เสนอราคาค่ารับจ้าง แข่งขันต่ำสุด เช่นแข่งราคากันแล้วได้ผู้เสนอราคารับจ้างต่ำสุดที่ 25% ก็จะได้รับการตัดสินเป็นผู้ชนะการเสนอ ราคารับจ้าง และเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบ จัดทำสัญญาจ้างต่อไป ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งปวง ใน การทำสัญญาจ้างบริการรวมทั้งภาษี ที่ผู้รับจ้างต้องเสียตามกฎหมาย ให้เป็นความรับ ผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

เหตุผล  เมื่อเปิดให้แข่งขันเสรี ราคาค่ารับงานจัดทำสัญญาจ้างบริการ จะลดลงไม่ถึงตัวเลขเพดาน30%

5.3.10.4  หากมีส่วนต่างของปิโตรเลียมคงเหลือจากการแข่งขันราคาของผู้เสนอราคา จากเพดานไม่เกิน30%

เช่น ผู้ชนะการเสนอราคา ได้เสนอรับจ้างทีอัตรา20% ก็จะเหลือปิโตรเลียมอีก10%ในกรณีนีให้ผลักเป็นรายได้

ของรัฐบาลไทยทั้งหมดจากยอดส่วนที่เหลือ

เหตุผล นี่คือข้อดีของการเปิดเสรีในการเสนอราคา ประเทศไทยจะได้ส่วนแบ่งปิโตรเลียมเพิ่มสูงขึ้น

 

         5.3.11  โดยที่ปริมาณปิโตรเลียมที่เป็นส่วนแบ่งของรัฐบาลไทยจะมีปริมาณมหาศาลตามข้อ5.3.10

จึงจำเป็นต้องมีบริษัทปิโตรเลียมตั้งขึ้นใหม่ ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไป ตามสัญญาจ้างบริการรวมทั้งบริหารจัดการ ควยคุมการขาย ปิโตรเลียมที่เป็นส่วนแบ่งของรัฐบาลทั้งหมด แล้วนำรายได้จากราคาน้ำมันส่งเข้ารัฐในอัตรา50%ของปิโตรเลียมที่ผลิตได้    และแบ่งส่วนแบ่งอัตรา20%เพื่อ จัดสรรตามอัตราเปอร์เซนต์ต่างๆให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งควบคุมดูแลปิโตรเลียม ส่วนอีก30%ที่ขุดได้สำหรับจ่าย เป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริการส่วนหนึ่ง ตามผลการประมูลแข่ง ราคา อีกส่วนให้บริหาร การขาย แล้วส่งเป็นรายได้ค่าปิโตรเลียมเข้ารัฐบาล  

            ทั้งนี้ให้บริษัทปิโตรเลียมที่ตั้งขึ้นใหม่มีสถานะ เป็น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่มีความคล่องตัวใน การบริการจัดการแบบเอกชน

เหตุผล  ปิโตรเลียมส่วนของรัฐบาลไทยมีปริมาณมหาศาลจะมอบให้เอกชนบริการจัดการแบบการให้สัมปทานไม่ได้เพราะจะรั่วไหลมหาศาลจึงจำเป็นต้องตั้งบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่ง

เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของผู้รับจ้างตามสัญญา และควบคุมดูแลการบริหารการขายปิโตรเลียม ที่ผลิตได้เพื่อนำส่งเข้ารัฐ

            5.3.12  ระยะเวลาในการจ้างผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างบริการ  ให้มีระยะเวลา 10 ปี  เหมือนใน ประเทศต่างๆทั่วโลก

เหตุผล ถ้ากำหนดไว้ถึง39ปีตามร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานจะยาวนานเกินไป และไม่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศไทย การกำหนดที่อัตรา10ปีจึงเหมาะสมแก่เหตุผลแล้ว

             5.3.14  ในระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจ้างบริการหากมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้บริษัทปิโตรเลียม

แห่งชาติที่ ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นไปตามสัญญา จ้างบริการ

และหากยังมีข้อโต้แย้งที่หาข้อยุติไม่ได้  ให้บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงพลังงานเพื่อวินิจฉัย การวินิฉัยของคณะรัฐมนตรีถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาด

หตุผล  น้ำมันเป็นของไทยขุดในดินแดนไทยถ้ามีปัญหาก็ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทปิโตรเลียม แห่งชาติที่ตั้งขึ้นมา และถ้ายังขัดแย้งก็ให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นอันสิ้นสุด  หรือใช้ระบบศาลไทย

           5.3.15  ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริการ  จะได้รับค่าตอบแทนการจ้างเป็นส่วนแบ่งปิโตรเลียม ตามเปอร์เซนต์ ที่ตกลงในสัญญาซึ่งมีการแข่งขันเสนอราคามา ทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ขายปิโตรเลียมออกไป ไม่ว่าในรูปแบบใด ก็จะต้องเสียภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเหตุผล เพื่อให้ถูกต้อง ตามหลักการเสียภาษี

           5.3.16  ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างบริการที่ตกลงสัญญากันไว้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

           5.3.16.1  ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างบริการและวางหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วนก่อนเริ่มงาน

           5.3.16.2  ติดตั้งระบบมิเตอร์ออนไลน์หรือระบบอื่นใดแจ้งปริมาณการขุดเจาะปิโตรเลียมจากแท่นขุด เจาะแต่ละแท่นแบบออนไลน์วินาทีต่อวินาทีเข้ามายังหน่วยงานรัฐต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างบริการเพื่อ ควบคุมตรวจสอบ

          5.3.16.3  ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึงบริเวณแท่นขุดเจาะ และจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบ การทำงานได้แบบออนไลน์ ให้รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่กำหนดในสัญญา ทำการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกๆวัน รวมทั้งสำรองเก็บข้อมูลให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดอายุสัญญาจ้าง

          5.3.16.4  ต้องมีระบบแจ้งปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากแท่นขุดเจาะ  การขนส่งปิโตรเลียม ไปยังจุดต่างๆที่มีตัวเลขสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยต้องแจ้งข้อมูลแบบออนไลน์ให้รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่กำหนดในสัญญาจ้างบริการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

          5.3.16.5  ต้องควบคุมมิให้เกิดการลักลอบขุดเจาะหรือลักลอบนำปิโตรเลียมที่ขุดได้ออกไปจำหน่าย

นอกเหนือสัญญา  หากรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาตรวจพบ ให้ถือว่าทำผิดสัญญา อย่างร้ายแรงโดยเจตนา และจะมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปรับปรุงแก้ไข หากพบการกระทำผิด แม้นครั้งเดียว ให้ถือว่ามีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ถือว่าสัญญาจ้างบริการที่ตกลงกันเป็นอันสิ้นสุดลง 

           5.3.16.6   ผู้ว่าจ้างได้แก่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่กำหนดในสัญญาจ้างบริการ สามารถเข้าสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริการ ได้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าตลอดอายุ สัญญาจ้างบริการ

            5.3.16.7  หากครบสัญญาจ้างบริการและคู่สัญญาไม่ได้รับการต่อสัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ งานต่างๆต้องตกเป็นของรัฐนับถัดจากวันหมดอายุสัญญาทันที  

            5.3.16.8  ในระหว่างอายุสัญญาจ้างบริการ   หากมีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งใน ลักษณะเลินเล่อหรือปฏิบัติงานโดยประมาท หรือเกิดอุบัติทำให้ปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาได้หรืออยู่ระหว่าง การขนส่งเกิดการรั่วไหล ต้องหาทางระงับยับยั้งและกำจัด มิให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้น ก่อให้เกิดมลภาวะหรือ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และหากเกิดการฟ้องร้องใด  จากกรณีนี้ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริการต้องรับ ผิดชอบทั้งหมด 

            5.3.16.9  หากการขุดเจาะในบริเวณใดสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการขุดเจาะในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม สัญญาหรือขุดเจาะในพื้นที่นอกเขตความรับผิดชอบของประเทศไทย ให้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริการระงับ ยับยั้งโดยทันที และรับผิดชอบความเสียหายที่ตามมาทั้งหมด  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่ขุดเจาะให้ติดต่อ หน่วยงานที่ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา     

           5.13.16.10 ต้องผลิตโปรโตรเลียมให้ได้ปริมาณอย่างสม่ำเสมอตามข้อเสนอและตามที่ตกลงกัน ตลอดอายุสัญญาจ้าง หากบิดพลิ้วหรือแสดงเจตนาที่จะลดก

วันที่โพสต์ 07/12/2016