เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของรัฐบาล


วันที่       11 ตุลาคม  พศ. 2555

เรียน   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล

 

           จากการที่รัฐบาลไทย ได้นำเรื่ององค์การนาซ่า (องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ  = National Aeronautics and Space Administration - NASA)   ซึ่งเป็หน่วยงานราชการ ของรัฐบาลอมเริกา      จะมาเช่าฐาน ทัพอู่ตะเภาของไทย       เพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศ  แต่รัฐบาลไทยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ทั่วถึง   และไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ   มาตรา190  ที่บัญญัติไว้ว่า       

หนังสือสัญญาใด ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ สังคมของประเทศอย่างกวางขวาง      ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา   กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับ นานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ  คณะรัฐมนตรีตองให้ขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน  และคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของ หนังสือ สัญญานั้น   

               ประเด็นคือรัฐบาล ไม่ได้เปิดรับฟังคิดเห็นของประชาชน   และไม่แจ้งรายละเอียดในสัญญา ก่อนทำ สัญญากับองค์การนาซ่า     ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  ที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในมาตรา 190 ในการทำสัญญากับองค์กรต่างประเทศ          และกำลังละเมิดสิทธิคนไทยทั้งประเทศ       

               และอีก ประเด็นสำคัญคือ นาซ่าเคยพูดว่าหากเลยวันที่26 มิย 55 จะไม่สามารถสำรวจ ชั้นบรรยากาศ ได้อีกเลย   แต่มาวันนี้รัฐบาลไทยกำลังร้องขออย่างเร่งรีบให้นาซ่ามาสำรวจ ชั้นบรรยากาศอีก โดยอาจจะเชื่อม

โยงกับการให้สัมปทานพลังงานครั้งที่ 21   ซึ่งนาซ่ากับ บริษัทเชฟรอนมีผลประโยชน์ร่วมกันด้านพลังงาน เพราะนาซ่ากับเชฟรอนเป็นคู่ธุรกิจด้วยกัน  ผลประโยชน์ร่วมกันด้านพลังงาน              ซึ่งคำพูดของนาซ่า  มิอาจจะเชื่อถือได้ว่าจะสำรวจเฉพาะชั้นบรรยากาศเพียงอย่างเดียวหรือ 

 (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-226

http://www.networkworld.com/community/blog/nasa-teams-chevron-build-energy-exploration-t

http://www.chevron.com/next/partneringwithnasa/)     รวมทั้งความมั่นคงในชาติ   หรือไม่    หรือมีอะไรแอบแฝง  

 

               ดังนั้น รัฐบาล   คณะรัฐมนตรี  ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190      ไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขัดประมวลจริยธรรมนักการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 279    จึงขอให้ทางท่าน ผู้ตรวจการแผ่นดิน   โปรดช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า รัฐบาลกำลังละเมิดสิทธิ ของคนไทย ที่ไม่ได้ยึดหลักนิติธรรม ไม่ได้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบเผด็จการรัฐสภา     และปฎิบัติหน้าที่ขัดประมวลจริยะธรรม นักการเมืองหรือไม่      หากใช่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน โปรดแจ้งไปยังรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยะธรรม นักการเมอืงแ ละเจ้าหน้าที่รัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 279  ต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง


วันที่โพสต์ 18/10/2012